หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ชีววิทยาของไร Suidasia sp. และการควบคุมโดยใช้กรดโพรไพโอนิค
Biology of mite Suidasia sp. in Feed and Its Control Using Propionic Acid

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของไร Suidasia sp.
2. เพื่อหาอัตราส่วนของกรดโพรไพโอนิคและระยะเวลาที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไร Suidasia sp. อย่างสมบูรณ์
3. เพื่อศึกษาการเข้าทำลายของไร Suidasia sp. ในอาหารไก่ที่ผสมกรดโพรไพโอนิคในอัตราส่วนต่าง ๆ
4. เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของไรที่เกิดจากปนเปื้อนในขณะลำเลียงอาหารไก่ผ่านระบบท่อลำเลียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ
2. ทราบข้อมูลอัตราส่วนของกรดโพรไพโอนิคและระยะเวลาที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไร Suidasia sp. อย่างสมบูรณ์
3. ได้ข้อมูลเป็นระยะเวลาการเข้าทำลายของไร Suidasia sp. ในอาหารไก่ที่ผสมกรดโพรไพโอนิคในอัตราส่วนต่าง ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th