หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำผึ้งและคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
วันที่ดำเนินการ 23 กรกฏาคม 2551 - 23 กรกฏาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางสาวสุรัติวดี ภาคอุทัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา รวบรวม และสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำผึ้ง ทั้งในและต่างประเทศ
2. เก็บตัวอย่าง เพื่อศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพของน้ำผึ้งไทย
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากการศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
4. เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับจัดทำคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง มกอช. 8200-2546 ของมกอช. ที่ได้ประกาศไปแล้วเพื่อให้สามารถนำคู่มือไปใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th