หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้น้ำแข็งแห้งในการควบคุมเรือด Cimex hemipterus (Fabricius)
Use of Solid Carbon Dioxide for Controlling Bed Bug Cimex hemipterus (Fabricius)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุธิรา แน่นอุดร (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการใช้น้ำแข็งแห้งในการควบคุมเรือดแต่ละระยะ
2. เพื่อศึกษาการใช้น้ำแข็งในการควบคุมเรือดระยะที่ทนทานที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาการใช้น้ำแข็งในการควบคุมเรือดที่หลบซ่อนอยู่บนที่นอนในสภาพเสมือนจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลระยะการเจริญเติบโตของเรือดที่ทนทานต่อคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง และการป้องกันกำจัดเรือด ในปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันกำจัดต่อไป
2. ได้ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th