หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (DeGeer) ในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว
Use of Carbon Dioxide for Controlling Coffee Bean Weevil Araecerus fasciculatus (DeGeer) in Postharvest Garlic

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวรัตนาพร ไชยศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟในกระเทียมในสภาพห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อหาระดับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการกำจัดด้วงเมล็ดกาแฟแต่ละระยะของการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟในกระเทียมในสภาพห้องปฏิบัติการ
2. ทราบระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการกำจัดด้วงเมล็ดกาแฟแต่ละระยะของการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th