หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
Postharvest Coffee Pests and Diseases Management Using Radio Frequency

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการใช้ความร้อนที่ได้จากคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมด้วงแมล็ดกาแฟ และผลกระทบต่อแมลงศัตรูกาแฟชนิดอื่น ๆ เช่น มอดยาสูบ
2. เพื่อศึกษาการใช้ความร้อนที่ได้จากคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเชื้อราในเมล็ดกาแฟ
3. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพในการชงดื่มของเมล็ดการแฟหลังจากได้รับความร้อน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th