หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เทคโนโลยีชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเชื้อรากำจัดแมลงบางชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟ
-

หัวหน้าโครงการ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 22 มกราคม 2551 - 21 มกราคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th