หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management of Important Coffee Insect Pests

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง
  4. นางสาวสิริญา คัมภิโร (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th