หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แผนการศึกษาประสิทธิภาพดินเบาในการป้องกันกำจัด
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวรัตนาภรณ์ หมายหมั้น (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของดินเบาในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก ในสภาพห้องปฏิบัติการและแปลงปลูก
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของดินเบาในการป้องกันแมลงศัตรูผลผลิตทางการเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th