หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 9 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์
  2. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงเบื้องต้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนผู้ประกอบการผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงด้วยความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. สร้างความตระหนักรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ BEDO และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th