หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธู์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีแบบยั่งยืน ปีที่ 2
Development of Bio pesticide to Control Vegetable Insect Pest for Sustainable Organic Vegetable Production (Extension from 2015)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 6 มิถุนายน 2560 - 5 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อรากำจัดแมลง (entomopathogenic fungi) สายพันธู์ในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตสารชีวภัณฑ์จากเชื้อราที่มีศักยภาพในการควบคุมแมลงสำหรับการผลิตผักปลอดภัย
2. ปีที่ 2 เพื่อให้ได้ต้นแบบการผลิตสารชีวภัณฑ์จากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่คงประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th