หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการผลิตแมลงทหารเสือที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ามันสกัด (ภายใต้โครงการนวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือเพื่อใช้เป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง)
Development of Black Soldier Fly Production to Fulfill Required Extracted Oil Quality

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.เดชา ทาปัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตตัวอ่อนแมลงทหารเสือให้สกัดน้ามันได้คุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง
2) ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตของตัวอ่อนแมลงทหารเสือที่ให้น้ามันคุณภาพดี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th