หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบสาร Vista KS (วีสต้า เคเอส) กับลำไย
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด
วันที่ดำเนินการ 7 มิถุนายน - 5 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลการใช้สาร VISTA ที่มีผลต่อคุณภาพของลำไย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th