หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง
Meliponiculture Development and Economic Value Added of Stingless bee

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2562 - 29 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  4. นางสาวสิริญา คัมภิโร (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผลผลิตผึ้งชันโรง Tetragonula laeviceps species complex และ Lepidotrigona flavibasis ที่เพาะเลี้ยงจากพืชอาหารชนิดเดียวกัน
2.เพื่อพัฒนาอาหารเสริมในการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง
3. เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาพันธุ์นางพญาผึ้งชันโรง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th