หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราถั่งเฉ้าสีทองบนดักแด้ (ภายใต้โครงการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยดักแด้ไหมบ้านและอีรี่)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนคร มหายศนันท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวสิริญา คัมภิโร (นักวิจัยร่วม)
  6. นางเสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากดักแด้ไหมบ้านและไหมอีรี่
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ของถั่งเฉ้าที่เพาะจากดักแด้ไหมบ้านไหมอีรี่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่าด้วยดักแด้ไหมอีรี่และไหมบ้าน
2. ทราบปริมาณสารออกฤทธิ์ของถั่งเช่าที่เพาะด้วยดักแด้ไหมอีรี่และไหมบ้าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th