หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง)
-The study and appropriately honey bee selection for increasing pollination efficiency in peach and coffee on highland

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม - 25 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายพรประเสริฐ ธรรมอินทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรและคุณภาพผลผลิตของพี้ช และกาแฟ
2. เพื่อศึกาาเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งบนพื้นที่สูงสำหรับช่วยผสมเกสรในพี้ช และกาแฟ
3. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนำ้ฝึ้งให้มีคุณภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th