หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) นอกฤดูกาลเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
Development of Bamboo Borer Adults (Omphisa fuscidentalis Hampson) Process out of Season for Commercial Uses

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มนพร มานะบุญ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 21 มีนาคม 2561 - 20 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.มนพร มานะบุญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวทิพวรรณ ยะสง่า (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลของฮอร์โมนจูวีไนล์สังเคราะห์ต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในดักแด้และตัวเต็มวัยทั้งตัวผู้และตัวเมียที่เกิดฤดูกาล
2. เพื่อคัดเลือกความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดตัวเต็มวัยที่มีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ต่อการนำไปเพาะเลี้ยง
3. เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางในการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่นอกฤดูกาล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th