หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รูปแบบการรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อรอผสมพันธุ์
Observation of male swarms of stingless bee

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฎวิทยาและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 17 ธันวาคม 2558 - 16 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Hans Banzinger (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อได้รูปแบบการรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้ที่รอการผสมพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สารพันธุ์ชันโรงในแหล่งธรรมชาติและสามารถนำมาเป็นข้อมูลสำหรับชันโรงเลี้ยงเพื่อการค้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th