หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจแมลงศัตรูข้าวโพดในดินในประเทศไทย
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2552 - 31 มกราคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัลยา บุญสง่า (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช.
  3. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th