หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพในภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ นางณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์ (สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร )
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (ที่ปรึกษา)
  3. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (ที่ปรึกษา)
  4. นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวสิริญา คัมภิโร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ GAP
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้าต่างประเทศ
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th