หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ชีววิทยาของมอดเจาะผลกาแฟและพืชอาศัยอื่นๆ
Biology of Coffee Berry (Hypothenemus hampei Ferr) and Its Alternate Hosts

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา ชีววิทยาของมอดเจาะผลกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อเลี้ยงและเพิ่มปริมาณมอดเจาะผลกาแฟในห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อศึกษาพืชอาศัยอื้นๆ ของมอดเจาะผลกาแฟและการแพร่กระจายของมอดเจาะผลกาแฟในพืชอาศัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th