หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการปลูกพริกพิโรธที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ: จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่(ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก) เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน)
Development of Piroj chili (World hottest chili) growing system in commercial scale in different enviroment conditions

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวประนอม ใจอ้าย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่
  4. นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อได้รูปแบบการจัดการปลูกพริกพิโรธเพื่อเป็นการค้าในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ปลูกพริกภาคเหนือและภาคกลาง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th