หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่ 2)
Meliponiculture Development and Economic Value Added of Stingless bee (Second year)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มีนาคม 2565รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นางกนกวรรณ ไกลถิ่น (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  5. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ผลผลิต และผลลัพธ์ของการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th