หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาวิธีการควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง 2562(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง)
Evaluation of Subterranean Ant Infestation and its Control in Highland Area (2018)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 11 มกราคม - 6 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อคัดเลือกและทดสอบวิธีการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินในแปลงปลูกผักอินทรีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวงนำวิธีการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินไปปรับใช้ในการปลูกผักอินทรีย์ของตนเอง โดยลดความสูญเสียของผลิตที่เกิดจากการเข้าทำลายจากเสี้ยนดินได้ร้อยละ 50      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th