หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในไม้ผลและกาแฟ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง)
The study and appropriately honey bee selection for increasing pollination efficiency

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 24 พฤศจิกายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายพรประเสริฐ ธรรมอินทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรและคุณภาพผลผลิตของกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด
2. เพื่อปรับปรุงต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธู์แบบประยุกต์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำผึ้ง
3. เพื่อขยายพันธุ์นางพญาผึ้งพันธู์สายพันธู์ดีที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีชนิดผึ้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด รวมทั้งวิธีการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง สร้างรายได้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th