หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของกลุ่มแมลงบกในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรวบรวมและจัดจำแนกตัวอย่างชนิดของแมลงบกในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จังหวัดลำพูน
3. เพื่อทราบความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จังหวัดลำพูน ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา
4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ การปกปักและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเป็นฐานข้อมูลของชุมชนโดยรอบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th