หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Study and Selection of Thrips Attractant in Chrysathemum

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศบนพื้นที่สูง 2. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ต้นแบบสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ พร้อมวิธีผลิต วิธีเก็บรักษา และวิธีใช้งานสำหรับนำไปป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายในการปลูกเบญจมาศของเกษตรกรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th