หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงหวี่ขาว ในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุด โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 มกราคม - 28 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
  3. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาเชิงลึกชนิด วงจรชีวิต และระบาดวิทยา รวมทั้งปฏิทินการระบาดและวิธีการในการควบคุมแมลงหวี่ขาวของเกษตรกร และวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการสำหรับการปลูกพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษา รวบรวม และคัดเลือกเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในแมลงหวี่ขาว รวมทั้งศึกษาแนวทางเพิ่มปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่มีศักยภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในระยะต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th