หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนที่สูงโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น
Restoration of highland forest ecosystems by using native tree species

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 18 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  5. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. ศ.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. อ.สุธีระ เหิมอึก (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศฯ ในด้านทรัพยากรพืชป่า สัตว์ป่า แมลง กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ และเห็ดราขนาดใหญ่
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
3. เพื่อศึกษา คัดเลือก และพัฒนาการเพาะกล้าไม้ที่เหมาะสมเพื่อการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศบนที่สูง
4. เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ และประเมินมูลค่าทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่อฟูระบบนิเวศฯ ประเมินโดยใช้การเสวนากลุ่ม (Focus groups discussion) ร่วมกับชุมชน พร้อมระบุลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่น ของป่าต่าง ๆ พร้อมประเมินมูลค่า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th