หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาวิธีการควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง)
Evaluation of Subterranean Ant Infestation and its Control in Highland Area

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา สำรวจชนิด ชีววิทยา และการแพร่ระบาดของเสี้ยนดินที่พบในแปลงปลูกผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง
2. เพื่อสำรวจชนิดของอาหารและประเมินการเข้าทำลายของเสี้ยนดินในแปลงปลูกผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th