หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาการปนเปื้อน และการอยู่รอดของมอดแป้ง Tribolium castanium Herb ในแป้งข้าวสาลี และแป้งทอดกรอบปรุงรสในสภาพบรรจุภัณฑ์จริงที่ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ต่างกัน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 5 มกราคม - 4 กรกฏาคม 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการอยู่รอดของมอดแป้งในผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีในสภาพบรรจุภัณฑ์จริงที่ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างกัน
2. ศึกษาการปนเปื้อนของมอดแป้งในระยะไข่ ที่อาจติดมาในบรรจุภัณฑ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th