หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย
Biology and Behavior of Vespid Antogonistic to Beekeeping in Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจักราวุธ ไม้ทิพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวทักษพร สมมิตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อแต่ละชนิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผึ้งพันธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งหลักของประเทศไทย
2. เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านชนิดความหลากหลายของตัวต่อที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผึ้งพันธุ์ ในประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานวิจัยทางด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อปฏิปักษ์ต่อผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย
2.โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อสู่การพัฒนาการป้องกันกำจัดตัวต่อที่เป็นปฏิปักษ์กับผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสม ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยกันรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th