หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Biopesticides for Controlling Whiteflies on Highland Tomato and Chili Spur Pepper Cultivations

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 19 พฤศจิกายน 2553 - 14 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงหวี่ขาวที่เป็นศัตรูพืชสำคัญของมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Paecilomyces tenuipes สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสในการแข่งขันด้านต้นทุน ราคา และคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th