หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวจากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สำหรับการปลูกมะเขือเทศและพริกกระเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Paecilomyces tenuipes Biopesticides for Controlling Whiteflies on Highland Tomato and Chili Spur Pepper Cultivations

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 16 พฤศจิกายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวมาลี ตั้งระเบียบ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการระบาดวิทยา สำรวจ และรวบรวมแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมเชื้อราก่อโรคในแมลงหวี่ขาวจากแหล่งปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง เพื่อจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงหวี่ขาว ตลอดจนภูมิปัญญาของเกษตรกรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพจากงานวิจัยที่ผ่านมาและเชื้อราก่อโรคในแมลงหวี่ขาวในระดับห้องปฏิบัติการและแปลงปลูก พร้อมทั้งศึกษาวิธีการเก็บรักษาหัวเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อให้มีความคงทน
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง ตลอดจนทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แนวทางสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวที่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการแข่งขันด้านต้นทุน ราคา และคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
2. ทราบชนิดของเชื้อราในสกุล Aschersonia, Beauveria, Verticilium และ paecilomyces ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงหวี่ขาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th