หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  5. ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  6. ศ.ดร.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. อ.สุธีระ เหิมฮึก (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทำการจัดจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เศรษฐกิจของสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อทำการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th