หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววนิดา ปวนยา (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาววาสนา โยทัยเที่ยง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยภายใต้กรอบภารกิจของโครงการ เพื่อนำมาผลการศึกษาไปพัฒนาปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของ สกสว.
2. เพื่อติดตามโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 7 โครงการ ให้ดำเนินงานตามแผนงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. เพื่อจัดทำบทความการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) จำนวน 7 เรื่อง และเกิดการเผยแพร่สู่สาธารณะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th