หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผีเสื้อศัตรูใบยาแห้งและการป้องกันกำจัด
The Cured Leaf Tobacco Moth and Its Control

หัวหน้าโครงการ นางสาวประณิธิพร เอมโอฐ (กองกีฏวิทยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา โรงงานยาสูบ)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวประณิธิพร เอมโอฐ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศิริชัย พัฒกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก กองกีฏวิทยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา โรงงานยาสูบ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการระบาดของผีเสื้อ เขตการแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีในโกดังเก็บใบยาแห้งสังกัดสำนักงานยาสูบเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาวงจรชีวิต อัตราการวางไข่ อัตราการฝัก อัตราการรอดชีวิต และสัดส่วนเพศ ของใบยาสูบบ่มไอร้อน บ่มอากาศ และบ่มแดด
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใช้ที่เหมาะสมของสารรมอลูมิเนียมฟอสฟีน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th