หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจครั่งในภาคเหนือเพื่อพัฒนาคุณภาพเรซินที่ตรงตามความต้องการของตลาด
Survey of Lac Insect Species in Nothern Thailand For Quality Development of Resins

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์จำแนกชนิดของแมลงที่พบในพื้นที่ภาคเหนือของไทย และศึกษาชนิดของพืชอาศัยที่มีผลต่อคุณภาพสีของครั่ง รวมทั้งการวัดคุณภาพเรซิ่นที่ได้จากครั่งแหล่งต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ภาคเอกชนที่มีความต้องการครั่งสีอ่อนจากพืชอาหารเพื่อส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากและมีคุณภาพ
2. เกษตรกรได้ชนิดพันธุ์ครั่ง พืชอาหารที่สามารถเพาะเลี้ยงให้ได้ครั่งคุณภาพดี
3. นักวิจัยได้ใช้ฐานขุ้อมูลในการทำวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th