หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการมอดเจาะผลกาแฟในกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือ ปีที่ 1
Integrated Control of Coffee Berry Borer in Arabica Coffee Area in the Northern of Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.ประเมินการเจริญเติบโตและการเข้าทำลายและผลกระทบของมอดเจาะผลกาแฟต่อ กาแฟอราบิก้าในฤดูปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว 2.พัฒนาการทำกับดักและสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ เพื่อใช้ในการสำรวจและป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ 3.ศึกษาการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบรวมวิธี ได้แก่การใช้กับดักกับสารล่อ ร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ หรือการใช้สารเคมีกลุ่มใหม่

ลักษณะโครงการ

รูปแบบในการป้องกันกำจัดปัจจุบันเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมอดเจาะผลกาแฟ เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าเลยว่าผลผลิตของตนเองได้รับความเสียหายจากแมลงชนิดนี้เนื่องจากแมลงมีขนาดเล็ก ร่องรอยการทำลายที่ปลายผลขนาดเล็กสังเกตได้ยาก จะมาทราบภายหลังเมื่อเกิดความเสียในระยะเก็บเกี่ยวแล้ว และไม่มีแนวทางในการปัองกันกำจัดที่ชัดเจน เนื่องจากแนวทางในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟในประเทศยังมีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างน้อยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกาแฟ รวมไปถึงคุณภาพของกาแฟและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบความเสียหายของกาแฟอราบิก้าในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ และความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2. ได้สารกลุ่มใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการกำจัดมอ เจาะผลกาแฟในสภาพแปลง 3. ได้แนวทางในการจัดการมอดเจาะผลกาแฟที่ปลอดภัย เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th