หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดึงดูดเพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้ผักบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Agricultural for Controlling Common Cutworm on Highland Cultivations

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 ธันวาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพสารที่มีฤทธิ์ดึงดูดผีเลื้อหนอนกระทู้ผักบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษารูปแบบของกับดักที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผีเสื้อหนอนกระทู้ผักบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สารที่มีฤทธิ์ดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผักชนิดที่เข้าทำลายพืชทดสอบ ได้แก่ พืชผักบนพื้นที่สูง ซึ่งสามารถนำไปวิจัยและพัฒนาเป็นต้นแบบสารดึงดูดประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ป้องกันกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้ผักพร้อมทั้งได้รูปแบบกับดักเบื้องต้นที่เหมาะสมกับการดักจับผีเสื้อหนอนกระทู้บนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th