หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อนุกรมวิธานและดีเอ็นบาร์โคดของชันโรงในกลุ่มชนิด Lepidotrigona 'nitdiventris' (Hymenoptera: Apidae)
Taxonomy and DNA barcodes of L. 'nitidiventris' species group (Hymenopter era: Apidae)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและ DNA barcodes ของชันโรงในกลุ่มชนิด L. 'nitidiventris' รวมถึงวิธีการศึกษาตัวอย่างต้นแบบและชันโรงเพศผู้ซึ่งไม่เคยมีรายงานมาก่อน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการระบุชนิดของชันโรงได้ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายวิทยาศาสตร์เกษตรทันสมัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th