หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้น พร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
Production of Extract from Scrap and Short Stem Tobacco Instant Form for Efficient Control of Insect Pests

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวจุลลดา พลัง (นักวิจัยร่วม) , จาก กองกีฎวิทยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา กระทรวงการคลัง
  4. นางสาวประณิธิพร เอมโอฐ (นักวิจัยร่วม) , จาก กองกีฎวิทยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  5. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวศิรินทิพย์ ศรีวิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก กองกีฎวิทยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  7. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  8. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเคมีของสารต่าง ๆ ในสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้น
2. เพื่อศึกษาความเข้มขันของสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้นที่มีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้
3. เพื่อศึกษาชนิดของแมลงที่สามารถกำจัดโดยสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้น ในห้องปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง ที่สกัดจากสารธรรมชาติ เพื่อทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์
2. สามารถใช้ประโยชน์จากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้นเหลือใช้ในเชิงพาณิชย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th