หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ดินสำหรับการเกษตรกรรมพื้นที่สูง
Appropriately Land Use Planning with Land Resources for Upland Agriculture

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ-สังคม สำหรับใช้อธิบายสภาพพื้นที่ศึกษา เช่น ลักษณะลุ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรที่ดิน (ดิน น้ำ และป่าไม้) ประชากร ครัวเรือน ลักษณะรายละเอียดในอาชีพทางการเกษตร และรายได้ เป็นต้น
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรที่ดิน (ดิน น้ำ และป่าไม้) และต่อการเกษตรกรรม ตลอดจนวิเคราะห์กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทรัพยากรที่ดินของพื้นที่ศึกษา
3. ศึกษาลักษณะทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำในเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยเฉพาะด้านปริมาณน้ำในปัจจุบัน
4. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและเกษตกรรม เช่น การใช้ประโยชน์จากดินและน้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำไร่เลื่อนลอย การใช้สารเคมีอย่างไม่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร และการจัดการระบบน้ำทางการเกษตรที่ไม่เป็นระบบ เป็นต้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th