หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2551 - 30 พฤศจิกายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางคำปัน นพพันธุ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์
  3. รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนของกล้วยไข่ในรุ่นที่ 2 และ 3 ในแปลงปลูกเดิมที่มีการให้ปุ๋ยระบบน้ำ
2. เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยทางดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน และตามปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิต
3. เพื่อให้ได้วิธีจัดการควบคุมโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง (โรคใบกรอบ) และแมลงกัดกินในและผิวผล ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการส่งออก
4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพทำให้สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30%
5. เพื่อสร้างนักวิจัยในท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ช่วยงานวิจัยอย่างน้อย 5 คน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th