หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้จุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลง ในการกำจัดแมลงศัตรูผักบนพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 15 มกราคม - 10 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  3. นายอิศเรส เทียนทัด (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อรา Metarhizium anisopliaec และ Nomuraea rileyi ในประเทศที่มีศักยภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การค้นหาสายพันธุ์ของเชื้อราเขียว ที่มีศักยภาพต่อการนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูผัก ช่วยในการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเชื้อราธรรมชาติให้สะดวกต่อการนำไปใช้ หรือให้เชื้อมีความคงทนเก็บไว้ใช้ได้นาน นอกจากนี้ยังเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับปูทางไปสู่เทคโนโลยีการผลิต toxin จากเชื้อราเพื่อการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
เบื้องต้นเกษตรกรผู้ปลูกผักจะได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้โดยตรง รวมถึงนักวิจัย และผู้สนใจทางเกษตรอินทรีย์ทั่วไปด้วย รวมทั้งหน่วยงานราชการเช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th