หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดถอบโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
Study on genetic diversity of Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg. by using DNA fingerprinting.

หัวหน้าโครงการ นางประทุมพร ยิ่งธงชัย (หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางประทุมพร ยิ่งธงชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (ที่ปรึกษา)
  3. ดร.ธิดา ศรีปวน (นักวิจัยร่วม) , จาก หน่วยวิจัยเอ็นไซม์วิทยาและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  4. นายปริญญา จันทรศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก หน่วยวิจัยการควบคุมโรคพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การเก็บและรวบรวมสายพันธุ์ การจัดกลุ่มและจำแนกพันธุ์เห็ดถอบ โดยวิเคราะห์จากการใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา
2. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในเห็ดหอบ และหาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบนิเวศจำลอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดถอบ 2. มีประโยชน์ในงานการอนุรักษ์พันธุกรรมเห็ดถอบ 3. ได้เทคนิคการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เหมาะสมสำหรับเห็ดถอบ 4. ได้สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดถอบที่เหมาะสม 5.มีประโยชน์ต่องานด้านการพัฒนาพันธุ์เห็ดถอบต่อไป 6. ใช้สนับสนุนงานทางด้านพันธุกรรมของเห็ดถอบ เพื่อการวิจัยด้านอื่น ๆ ต่อไป 7. สามารถนำข้อมูลด้านลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในเห็ดชนิดอื่น ๆ ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th