หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการลดอุณหภูมิ และคุณภาพของผลสตอเบอรี่ โครงการย่อยที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ นายนายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (มูลนิธิโครงการหลวง)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2548 - 2 ตุลาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายนายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th