หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 14 กันยายน 2550 - 14 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th