หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่โดยชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมลดปัญหาหมอกควัน (ภายใต้โครงการลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุนทร คำยอง
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุนทร คำยอง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสภาพสังคมพืชในป่าปลูกไม้สนสามใบผสมไผ่และป่าปลูกไม้สักผสมไผ่
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในป่าปลูกไม้สนสามใบผสมไผ่และป่าปลูกไม้สักผสมไผ่
3. เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ำในป่าปลูกไม้สนสามใบผสมไผ่และป่าปลูกไม้สักผสมไผ่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th