หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาคู่มือการวินิจฉัยเชื้อรา Colletotrichum
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ชนินทร ดวงสอาด (กลุ่มวิจัยโรคพืช (กลุ่มงานวิทยาไมโค) สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Economic Cooperation Work Programme (ECWP) of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชนินทร ดวงสอาด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมและรวดเร็วในการตรวจสอบการเพื่อจัดจำแนกเชื้อราจีนัส Colletotrichum สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพืชต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เทคนิคและวิธีการในการจัดจำแนกเชื้อราจีนัส Colletotrichum ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th