หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็นเหลืองทิ้งจากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 1
Research on production and marketing of some temperate crops production under production system in glasshouse using cold energy from LNG regasification process (RM-LNG)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางรำจวน กิจค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธู์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธู์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดอื่น ผ่านศูนย์เรียนรู้ของบริษัทพีทีทีแอลเอ็นจี ตลอดจนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาดไม้ดอก ช่วยให้เกษตรกรในประเทศมีศักยภาพในการจำหน่ายผลผลิตให้กว้างขวางมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การนำพลังงานความเย็นที่เหลือทิ้งจากการแปรสภาพของก๊าซธรรมชาติเหลว ในการผลิตพืชเมืองหนาว ในระบบโรงเรือนแบบ Smart Greenhouse ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรร่วมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th